Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne WSG

zostało powołane w lipcu 2010r. Jest jednostką ogólnouczelnianą działającą w pionie administracyjno-dydaktycznym Uczelni. Celem działalności Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego jest formalne i praktyczne przygotowanie Studentów WSG oraz innych Uczelni do pracy w zawodzie nauczyciela, poprzez wyposażenie kandydatów w wiedzę dotyczącą pracy pedagogiczno-psychologicznej oraz umiejętności dydaktyczno-metodyczne. Zajęcia prowadzone przez Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne zarówno w Bydgoszczy jak i w Inowrocławiu umożliwiają uzyskanie  kwalifikacji nauczycielskich. Zajęcia te mają charakter fakultatywny i są odpłatne.
Kadrę studium stanowią specjaliści z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki i metodyki. Z zespołem współpracują najlepsi nauczyciele praktycy. Program obejmuje m.in. podstawowe zagadnienia z pedagogiki, psychologii, dydaktyki ogólnej, metodyki szczegółowej, nowoczesnych technologii edukacyjnych, emisji głosu oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej. Uzupełniają je przedmioty rozszerzające wiedzę i umiejętności o kwestie dotyczące społecznych kontekstów edukacji. Program zgodny jest z formalnymi wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. Dokumentem stwierdzającym formalne kwalifikacje pedagogiczne absolwentów Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego jest świadectwo ukończenia Cyklu Kształcenia Pedagogicznego
.